หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คำสั่ง/ ประกาศ/ ข้อสั่งการ ฯลฯ

คณะทำงานแผนบริหารความต่อเนื่อง ทช.(ว144/2563)

คณะทำงานแผนบริหารความต่อเนื่อง ทช.(ว144/2563)

คำสั่ง 424/63 คทง.จัดทำกรอบ พรก. รอบที่ 5 (ปี 64-67)

คำสั่ง 424/63 คทง.จัดทำกรอบ พรก. รอบที่ 5 (ปี 64-67)

ประกาศ กพร. หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ พรก.

ประกาศ กพร. หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ พรก.

ประกาศ กพร. หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ  ขรก.

ประกาศ กพร. หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ ขรก.

คำสั่ง1/62 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กพร.

คำสั่ง1/62 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กพร.

คำสั่ง1115/62 คกก.ตชว.

คำสั่ง1115/62 คกก.ตชว.

คำสั่ง1160/62 คกก.PMQA

คำสั่ง1160/62 คกก.PMQA

คำสั่ง1228/62 คณะทำงาน KM

คำสั่ง1228/62 คณะทำงาน KM

คำสั่ง 214/63 มอบอำนาจ บุคคล

คำสั่ง 214/63 มอบอำนาจ บุคคล