หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 8)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 8)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 7)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 7)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 6)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 6)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 4)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 4)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 1)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 1)