หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนพัฒนาฉบับที่ 12 (Thailand 4.0)

ขับเคลื่อนแผน 12 สู่อนาคตประเทศไทย

ขับเคลื่อนแผน 12 สู่อนาคตประเทศไทย

ภาพอนาคตประเทศไทยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ภาพอนาคตประเทศไทยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย

1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย

2 นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย

2 นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย

3 เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย

3 เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย

4 โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย

4 โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย

5 ภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย

5 ภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย

6 การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

6 การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย