หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

KM

รายงานการประชุม KM TEAM ครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุม KM TEAM ครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุม KM TEAM ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุม KM TEAM ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุม KM TEAM ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุม KM TEAM ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะทำงาน KM TEAM ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุมคณะทำงาน KM TEAM ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุมคณะทำงาน KM TEAM ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะทำงาน KM TEAM ครั้งที่ 1/2561

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ KM

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ KM

คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ KM TEAM

คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ KM TEAM