หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวชี้วัด

สรุปคะแนนตัวชี้วัด ปี 2562 (เบื้องต้น)

สรุปคะแนนตัวชี้วัด ปี 2562 (เบื้องต้น)

รายงานผลตัวชี้วัดในระบบ e-SAR 62

รายงานผลตัวชี้วัดในระบบ e-SAR 62

สรุปผลการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบ 60 ทช.

สรุปผลการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบ 60 ทช.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ทช. ปี 2559

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ทช. ปี 2559

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ทช. ปี 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ทช. ปี 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ทช. ปี 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ทช. ปี 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ทช. ปี 2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ทช. ปี 2556