หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

PMQA

PMQA63 เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น

PMQA63 เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น

PMQA60 สีดารีสอร์ท นครนายก

PMQA60 สีดารีสอร์ท นครนายก

PMQA59 ห้องประชุมชั้น 9 ทช

PMQA59 ห้องประชุมชั้น 9 ทช

PMQA59 บรุคไซค์วัลเล่ย์ ระยอง

PMQA59 บรุคไซค์วัลเล่ย์ ระยอง

PMQA58 เลยพาเลซ เลย

PMQA58 เลยพาเลซ เลย

PMQA58 บ้านกลางอ่าว ประจวบคีรีขันธ์

PMQA58 บ้านกลางอ่าว ประจวบคีรีขันธ์

แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2559  (Public Sector Management Quality Award)

แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. ..

เกรฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

เกรฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558