หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงสร้าง

กฏกระทรวง การแบ่งส่วนราชการ ทช. ทส. พ.ศ .2563

กฏกระทรวง การแบ่งส่วนราชการ ทช. ทส. พ.ศ .2563

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ทช. ปี 2563

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ทช. ปี 2563

การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ ทช.

การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ ทช.

File 2 สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ - 26 มี.ค. 2561

File 2 สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ - 26 มี.ค...

File 4 คำชี้แจงประกอบคำขอ - 26 มี.ค. 2561

File 4 คำชี้แจงประกอบคำขอ - 26 มี.ค. 2561

คำชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้าง ทช. (ม.ค. 61)

คำชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้าง ทช. (ม.ค. 61)

ไฟล์นำเสนอการปรับโครงสร้าง ทช.

ไฟล์นำเสนอการปรับโครงสร้าง ทช.

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ  ลว. 28 สค 50

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ลว. 2..

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ลว. 29 ธค 59

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ลว...