คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จรรยาข้าราชการ

จรรยาข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 • ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม

 • ความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

  ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร รวมั้งเสียสละผลประโยขน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่าย และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย

 • ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 • มีจิตใจพร้อมให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีน้ำใจ เมตตา และเอื้อเฟื้อ ด้วย ความเต็มใจปราศจากอคติ

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

  ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยความรอบคอมแล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและ ส่วนรวมได้ผลลัพธ์

 • ตามเป้าหมายและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคีและมีการทำงาน เป็นทีม

 

 

 

เอกสารแนบ


จรรยาข้าราชการ
จรรยาข้าราชการ
ประเภทไฟล์: .pdfขนาด: 2.09 Mbจำนวนดาวน์โหลด: 706