คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วีดิทัศน์

VTR ผลการปฏิบัติงานสำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2561
VTR ผลการปฏิบัติงานสำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2561
ผลการปฏิบัติงานสำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2561 เผยแพร่ในการประชุมคณกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี หลังใน ทำเนียบรัฐบาล