คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วีดิทัศน์

VTR การสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
VTR การสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน

ทช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา ถึงความสำคัญและการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่สาธารณะ ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่งรวมถึงผลกระทบต้องสูญเสียระบบนิเวศชายฝั่ง
ได้รับเกรียติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องแกรด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรด์คอนเวชั่น กรุงเทพฯ