ระบบเผ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ลูกพะยูน (มาเรียม ,ยามีล ) เกาะลิบง จ.ตรัง
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ (จังหวัดชลบุรี )
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ  (จังหวัดชลบุรี )

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ที่ 2 (ชลบุรี) ร่วมกับส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปสถานการณ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ (จังหวัดชลบุรี ) โดยมีนายสถาพร บุตรดา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 (ชลบุรี) เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิชุมชนชายฝั่ง เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อมูลรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 (ชลบุรี) 

ภาพประกอบ