คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมกับส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปสถานการณ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ (เพชรบุรี ) โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิชุมชนชายฝั่ง เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ คน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม (ชะอำ ) กรมอุทยานแห่งชาติฯ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อมูลรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง 

ภาพประกอบ