คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ (จ.ชุมพร) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิชุมชนชายฝั่งและ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ๕๐ คน ณ ห้องประชุมส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (จังหวัดชุมพร) 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง

ภาพประกอบ