คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2562
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2562

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ  พ.ศ.2562 โดยมีนายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลเป็นประธาน
และนายรักชาติสุข สำราญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ดังกล่าว
มีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ณห้องประชุม Ballroom โรงแรมมารวย กาเด้นท์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2562 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เสนอต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกีรยติมาเป้นประธานในพิธีปิดและขอรับข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 


 

ภาพประกอบ