คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ทช.ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ทช.ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

   ทช. ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

วันที่ 12 ก.ย. 2562 ส่วนเขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน     ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ คือการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่ง

ภาพประกอบ