คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วีดิทัศน์

VTR สรุปผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562 (ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ )
VTR สรุปผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562  (ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ )

ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี2562 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  ครั้งที่ 2/2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม