คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประเมินผลการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 -27 กันยายน 2562
ประเมินผลการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 -27 กันยายน 2562

วันที่ 26- 27 กันยายน 62 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงานจัดประชุมประเมินผลการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด โดยมีนายวรรณเกีรยติ ทับทิมแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและระบบนิเวศทางทะเล เป็นประธานกล่าว    เปิดโครงการฯ และนายรักชาติ สุขสำราญ    ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ โรงแรมมารวย กาเด้นท์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด ประจำปี 2562 และนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ ในการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดประจำปี 2562 ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเสนอรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัด ประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด 

 

 

 

ภาพประกอบ