คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมหารือผลการดำเนินงาน ปี 2563 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ประชุมหารือผลการดำเนินงาน ปี 2563  ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมหารือการดำเนินงาน ปี 2563 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลในรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งการแต่งตั้งอนุกรรมการรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั้ง และการกัดเซาะชายฝั่ง การปรับปรุงคณะอนุกรรมภายการใต้คณะกรรมการนโยบายแลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล  2.คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด 3.คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 4.คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทยาวัน มอบหมายเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นอนุกรรมการ และเลขาร่วมในคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร  จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ