คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

หารือแนวทางการดำเนินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ
หารือแนวทางการดำเนินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

    วันที่ 27 มกราคม 2563 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน
ในการนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
และอัตราเบี้ยประชุมเป็นเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ อีกทั้ง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีจึงมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้รวมถึงระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น


 

 


 

ภาพประกอบ