คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาความพร้อมในการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ อีกทั้งการใช้ระบบ VDO Conference ในสถานที่จัดประชุม และผังที่นั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 

ภาพประกอบ