คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วีดิทัศน์

สารคดี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด วันป่าชายเลนแห่งชาติ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สารคดี ทรงสืบสาน รักษา  ต่อยอด วันป่าชายเลนแห่งชาติ    ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สารคดี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด วันป่าชายเลนแห่งชาติ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 10 พฤษภาคม 2563  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคม
ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ