คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ทช. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563
ทช. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานพร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม ลำแพนชั้น 9 และห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา ร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ร่างระบบกลุ่มหาดประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. ... ตามมาตรา 21 การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด รวมถึงการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และการจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ประธานการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพประกอบ