คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/256..

ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ..

หารือแนวทางการดำเนินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่..

ประชุมหารือผลการดำเนินงาน ปี 2563 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหา..

ห้องประชุมลำแพน ชั้น9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทช.ร่วมประชุม คกก.นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง..

ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพ..