คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แ..

ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชาย..

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/256..

ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ..

หารือแนวทางการดำเนินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่..

ประชุมหารือผลการดำเนินงาน ปี 2563 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหา..

ห้องประชุมลำแพน ชั้น9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง