ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปข่าว มติ ครม. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

สรุปข่าว มติ ครม. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทส. และ ทช.
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ตำบลธงชัย และตำบลแม่รำพึง อำเภอบาง สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่ง พ.ศ. ....
8. เรื่อง ผลการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 และวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
20. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.64 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19
ในส่วนของ ทส
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24