เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง email
นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการ ศวบอ. / นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ junchompoo@yahoo.com
นางสาวณัฎฐ์นภัส ทองใบ นักวิชาการประมงชำนาญการ natnaphat@hotmail.com
นางสาวลลิตา ปัจฉิม นักวิชาการประมงชำนาญการ lalitaputchim@gmail.com
นางสาวอิสรา อาศิรนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ d_devil1958@yahoo.de
นางสาวปาลิดา พูลเกษมกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ palida.p.1990@gmail.com
นางสาวภัทราวดี คนเพียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน pammy_oo@hotmail.com
นางสาวสุนันทินี พูลสวัสดิ์ นายสัตวแพยท์ ribbinmild@gmail.com
นางสาวสาธิกา เผ่ากันทะ นักวิชาการประมง sathika400@gmail.com
นางสาวมัญชุตา ก้านอินทร์ นักวิชาการประมง monchuta21@gmail.com
นางสาวชุติมา น้ำพระทัย นักวิชาการประมง chutima.npt@gmail.com
นางสาวจุฬารัตน์ พาเสน่ห์ นักจัดการงานทั่วไป chularat2930@gmail.com
นางสาวปิ่นฤทัย ฤคดี เจ้าพนักงานประมง aie_jaaaa@hotmail.com
นางสาววันวิสา เอียดประพาล เจ้าพนักงานประมง wanwisa.13ww@gmail.com
นางสาวบุญนาค เด็ดใจทัศน์ เจ้าพนักงานประมง bunnak2540@gmail.com
นางสาวอริยา ช่วยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ nujune_1314@hotmail.com
นางสาวชลิดา ทรัพย์แก้ว พนักงานประมงพื้นฐาน chalida.yokkytonsai@gmail.com
นายบวรนันท์ จิตผ่อง นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) kawfishery01@hotmail.co.th
นายสุริยา จีนนุ้ย พนักงานขับรถ (่จ้างเหมาบริการ)  
นางสาวศศิธร เถื่อนถ้ำแก้ว แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)