ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2563

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 สถานี เป็นประจำทุก 3 เดือน ประกอบด้วย 13 ปัจจัย ได้แก่

1.  อุณหภูมิน้ำทะเล (Water Temperature) 2.  ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3.  ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำทะเล (SS) 4.  ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)
5.  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเล (TCB) 6.  ฟอสเฟต (Phosphate)
7.  แอมโมเนีย (Ammonium) 8.  ไนเตรท (Nitrate)
9.  ไนไตรท์ (Nitrite) 10. ซิลิเกต (Silicate)
11. คลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a) 12. ความเค็ม (Salinity)
13. ความโปร่งใส (Transparency)

 จากการสำรวจของ ศวบอ. ในเดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่าน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล 2560 ยกเว้นปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ดาวน์โหลด

WQ_2020-11
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.00 Kb จำนวนดาวน์โหลด : 175