ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2562

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2562

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 24 สถานี เป็นประจำทุก 3 เดือน ประกอบด้วย 13 ปัจจัย ได้แก่

1.  อุณหภูมิน้ำทะเล (Water Temperature) 2.  ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3.  ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำทะเล (SS) 4.  ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)
5.  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเล (TCB) 6.  ฟอสเฟต (Phosphate)
7.  แอมโมเนีย (Ammonium) 8.  ไนเตรท (Nitrate)
9.  ไนไตรท์ (Nitrite) 10. ซิลิเกต (Silicate)
11. คลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a) 12. ความเค็ม (Salinity)
13. ความโปร่งใส (Transparency)  

ซึ่งปัจจัยคุณภาพน้ำในข้อ 1. - 8. จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ำที่สถานีนั้น ๆ

จากการสำรวจของ ศวบอ. ในเดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่าน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะดี ตามด้วยพอใช้ และเสื่อมโทรม ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำโดยรวมทั้ง 4 จังหวัดอยู่ในสถานะพอใช้ พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบปริมาณสารอาหารสูง และออกซิเจนต่ำ