ข่าวเด่น

 • ศวทบ. ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศึกษาฟลักซ์สารอาหารในน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนใน ในฤดูแล้ง

  ศวทบ. ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศึกษาฟลักซ์สารอาหารในน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนใน ในฤดูแล้ง

  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศึกษาฟลักซ์สารอาหารในน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนใน ในฤดูแล้ง งบสนับสนุนจากแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2567 ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำสายหลักของอ่าวไทยตอนใน ตามคาบน้ำในรอบวันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยรวมคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและขณะสำรวจพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน และน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวที่ปากแม่น้ำบางปะกง ส่งผลให้มีปริมาณออกซิเจนละลายสูงที่ระดับผิวน้ำในช่วงกลางวัน และมีปริมาณต่ำในช่วงเวลากลางคืน ไม่พบผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทั้งนี้ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ที่่ได้จะนำไปประมวลผลร่วมกับการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อประเมินชนิดและปริมาณสารอาหารที่ไหลลงสู่ทะเล เพื่อวางแนวทางในการจัดการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลต่อไป

 • ศวทบ. ออกสำรวจพบการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวพื้นที่ปากอ่าวบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ศวทบ. ออกสำรวจพบการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวพื้นที่ปากอ่าวบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  วันที่ 22-23 มกราคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ออกสำรวจพบการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวพื้นที่ปากอ่าวบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพบสีเขียวจางลงในวันที่ 23 มกราคม 2567 ดำเนินการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และเเพลงก์ตอนพืช ผลการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ขณะน้ำขึ้น มีค่าดังนี้ - อุณหภูมิน้ำ 27.9 องศาเซลเซียส - pH 7.60 - ความเค็ม 29.4 ppt - ออกซิเจนละลายน้ำ 5.4 mg/l พบแพลงก์ตอนพืช Chaetoceros spp. 53,322-134,634 เซลล์/ลิตร และ Noctiluca scintillans 29-31 เซลล์/ลิตร พบค่าออกซิเจนละลายต่ำลงในช่วงเวลากลางคืน และกลับสู่ค่าปกติในวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยง (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ไม่พบผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ โดย ศวทบ. จะดำเนินการรายงานผลแจ้งยังหน่วยงานในพื้นที่ และจะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบน

  icon-tcnews.png

  กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

  ระบบสารสนเทศ โครงการสำคัญ ทั้งหมด

  icon-waves.svg

  เหตุการณ์สำคัญ/ คลื่นประจำวัน