ข่าวเด่น

 • ศวทบ. จัดฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวม ตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

  ศวทบ. จัดฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวม ตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จัดฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสุวิญญา เชิดชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายใต้กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลมีพิษ ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและผลกระทบของขยะทะเล รวมถึงทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล มีเป้าประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน

 • ศวทบ. ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศึกษาฟลักซ์สารอาหารในน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนใน ในฤดูแล้ง

  ศวทบ. ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศึกษาฟลักซ์สารอาหารในน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนใน ในฤดูแล้ง

  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศึกษาฟลักซ์สารอาหารในน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนใน ในฤดูแล้ง งบสนับสนุนจากแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2567 ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำสายหลักของอ่าวไทยตอนใน ตามคาบน้ำในรอบวันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยรวมคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและขณะสำรวจพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน และน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวที่ปากแม่น้ำบางปะกง ส่งผลให้มีปริมาณออกซิเจนละลายสูงที่ระดับผิวน้ำในช่วงกลางวัน และมีปริมาณต่ำในช่วงเวลากลางคืน ไม่พบผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทั้งนี้ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ที่่ได้จะนำไปประมวลผลร่วมกับการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อประเมินชนิดและปริมาณสารอาหารที่ไหลลงสู่ทะเล เพื่อวางแนวทางในการจัดการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลต่อไป

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบน

  icon-tcnews.png

  กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

  ระบบสารสนเทศ โครงการสำคัญ ทั้งหมด