ข่าวเด่น

 • ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

  ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

  ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 สถานี ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น และตักด้วยสวิง พร้อมเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบค่าความเค็มของน้ำทะเล ระหว่าง 30.5-31.5 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเล ระหว่าง 7.94-8.08 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ระหว่าง 4.3-6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการสำรวจพบแมงกะพรุนที่มีพิษ แมงกะพรุนเศรษฐกิจ ดังนี้ 1. แมงกะพรุนพิษ สำรวจพบ จำนวน 1 ชนิด บริเวณหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.) 2. แมงกะพรุนเศรษฐกิจ สำรวจพบ จำนวน 2 ชนิด บริเวณหาดค่ายนเรศวร และหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ แมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonemoides sp.) และแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum)

 • ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 20 สถานี โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำพื้นฐาน และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อนำไปวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ - สารอาหารในน้ำทะเล - แพลงก์ตอนพืช - ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ยกเว้นบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบค่าออกซิเจนละลายน้ำค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้มีค่าเฉลี่ย ดังนี้ -อุณหภูมิน้ำ 27.7±0.5 °C -ความเค็ม 26.6±3.4 ppt -ความเป็นกรด-ด่าง 7.81±0.2 -ออกซิเจนละลายน้ำ 5.5±1.5 mg/l

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ข่าวกิจกรรม