ข่าวเด่น

 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว พื้นที่แนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว พื้นที่แนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อระวังการเกิดปะการังฟอกขาว โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger) พื้นที่แนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมช่วงระหว่างวันที่ 3 เมษายน-30 มิถุนายน 2564 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลแนวปะการัง เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 28.16-31.68 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 30.12±0.8 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าสูงในเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม และมีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการเกิดปะการังฟอกขาวของ NOAA Coral Reef Watch ได้ประเมินแนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาวช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า คือกลางเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคม 2564 ในบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีแนวโน้มอาจเกิดปะการังฟอกขาว (www.dmcr.go.th)

 • ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2564

  ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2564

  วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร พบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด คือ 1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบประมาณ 15 ตัว แพร่กระจายบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างฝั่ง 4-8 กิโลเมตร 2. วาฬบรูด้า (Bryde's Whale : Balaenoptera edeni) สำรวจพบและได้รับรายงานจากเรือประมงและเรือท่องเที่ยว รวมมากกว่า 8 ตัว สำรวจพบ 3 ตัว นอกชายฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างฝั่ง 18 กิโลเมตร ตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) ระบุชื่อได้ คือ เจ้าส้มตำ เจ้าตึก และวาฬบรูด้าไม่ทราบชื่อ 1 ตัว ในช่วงเวลาสำรวจได้รับแจ้งพบ แม่กันยาและเจ้ามาลี เข้ามาหากินในบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ห่างฝั่ง 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งพบวาฬบรูด้าบริเวณสมุทรสาคร และสมุทรปราการ ในระยะห่างฝั่ง 15-30 กิโลเมตร อีกด้วย สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ ได้แก่ เจ้าส้มตำ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์​ร่างกาย (body condition score) อยู่ในเกณฑ์ดี​ และพบรอยโรค Tattoo skin disease​ (TSD)​ บนผิวหนัง ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพ ของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ข่าวกิจกรรม