เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

             เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ภายใต้สังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

……………………………………………………………………..

          ทำหน้าที่ศึกษา สำรวจ วิจัยทางชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง และยั่งยืนของทะเลไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและภาคประชาชน