เกี่ยวกับเรา

บทบาทหน้าที่

ด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย: dsc_0138  คำอธิบาย: dsc06840  คำอธิบาย: dsc_0054  คำอธิบาย: suc55706

            ทำหน้าที่ค้นคว้า ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และติดตามสภาวะความเสื่อมโทรมทางสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนได้อย่างเหมาะสม

……………………………………………………………………..

ด้านนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

คำอธิบาย: img_2242 คำอธิบาย: dsc_0085 คำอธิบาย: dsc_0153 คำอธิบาย: p6150003

            ทำหน้าที่ค้นคว้า ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับระบบนิเวศ ชนิดและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยใช้ระบบอนุกรมวิธาน ตลอดจนความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพนั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

……………………………………………………………………..

ด้านสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์

คำอธิบาย: dsc_0012  คำอธิบาย: dsc_4071  คำอธิบาย: dsc_0634

            ทำหน้าที่ศึกษาชนิด พฤติกรรม และการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงสำรวจแหล่งทรัพยากรประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ และจัดการแหล่งทรัพยากรสำคัญในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน