ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. ดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-2019 ต่อระบบนิเวศทางทะเล บริเวณหาดหัวหิน และหาดเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศวบต. ดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-2019 ต่อระบบนิเวศทางทะเล บริเวณหาดหัวหิน และหาดเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-2019 ต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายหาดด้วยอากาศยานไร้คนขับ (drone) ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเล เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช สำรวจก้อนน้ำมันดิน (Tarball) และขยะชายหาด บริเวณหาดหัวหิน และหาดเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบื้องต้นพบนักท่องเที่ยวประปราย น้ำทะเลใสสะอาด ไม่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีและการปนเปื้อนก้อนน้ำมันดิน พบขยะบริเวณชายหาดหัวหิน และหาดเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่พบก้นบุหรี่ หลอดน้ำดื่ม ยางวง ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 4 เพื่อนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ส่วนปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลอื่นๆ รวมทั้งแพลงก์ตอนพืชจะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
-อุณหภูมิน้ำทะเล 31.9±0.3  องศาเซลเซียส 
-ความเค็ม  33.5±0.1 ppt   
-ความเป็นกรด-ด่าง 7.95±0.0 
-ออกซิเจนละลายน้ำ 5.4±0.1 mg/l