ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร ถึง จังหวัดเพชรบุรี รวม 20 สถานี โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บตัวอย่างน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืช และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล พบว่า ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ยกเว้นสถานีปากคลองประมง ปากแม่น้ำท่าจีน และชายฝั่งทะเลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ำค่อนข้างต่ำ
ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานโดยรวม มีค่าเฉลี่ย±SD ดังนี้
-อุณหภูมิน้ำ           32.0±0.5 °C
-ความเค็ม             29.0±2.3 ppt
-ความเป็นกรด-ด่าง  7.81±0.2 
-ออกซิเจนละลายน้ำ 4.8±0.9 mg/L

สำหรับปัจจัยคุณภาพน้ำอื่นๆ จะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป เพื่อประเมินแนวโน้มสถานะคุณภาพน้ำทะเลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง