ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจขยะป่าวแม่น้ำในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เดือนมิถุนายน 2564

ศวบต. สำรวจขยะป่าวแม่น้ำในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการสำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำ โดยใช้ถุงอวนขนาดปากอวน 10 ตารางเมตร เก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และคัดแยกขยะตามวิธีของ International Coastal Cleanup (ICC) พบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำ โดยปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร รวบรวมขยะไหลออกได้ 103 ชิ้น (1,684.6 กรัม) ขยะไหลเข้า 22 ชิ้น (467.85 กรัม) ปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม รวบรวมขยะไหลออกได้ 79 ชิ้น (1,612.9 กรัม) ขยะไหลเข้า 14 ชิ้น (273.6 กรัม) และปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี รวบรวมขยะไหลออกได้ 64 ชิ้น (633.8 กรัม) ขยะไหลเข้า 15 ชิ้น (99.3 กรัม) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าออกต่อวันในขั้นตอนต่อไป