ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 10 สถานี โดยทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บตัวอย่างน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืชเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป เพื่อประเมินแนวโน้มสถานะคุณภาพน้ำทะเลต่อทรัพยากรทางทะเล โดยรวมพบว่าปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ทั้งนี้ไม่พบการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่สำรวจ

ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย±SD ดังนี้
-อุณหภูมิน้ำ           30.0±0.5 °C
-ความเค็ม             32.9±0.2 ppt
-ความเป็นกรด-ด่าง  7.96±0.1 
-ออกซิเจนละลายน้ำ 5.5±0.6 mg/L