ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว พื้นที่แนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว พื้นที่แนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อระวังการเกิดปะการังฟอกขาว โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger) พื้นที่แนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมช่วงระหว่างวันที่ 3 เมษายน-30 มิถุนายน 2564 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลแนวปะการัง เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 28.16-31.68 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 30.12±0.8 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าสูงในเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม และมีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการเกิดปะการังฟอกขาวของ NOAA Coral Reef Watch ได้ประเมินแนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาวช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า คือกลางเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคม 2564 ในบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีแนวโน้มอาจเกิดปะการังฟอกขาว (www.dmcr.go.th) 

 

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว พื้นที่แนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรั
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140