ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

      ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger) ที่ทุ่นนำร่องบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จำนวนรวม 4 สถานี ที่ระดับความลึก 1 เมตรจากผิวหน้าน้ำทะเล และบริเวณแนวปะการังเกาะเหลื่อม และเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรวม 2 สถานี ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2564–เดือนมกราคม 2565 พบว่า อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าระหว่าง 24.85-32.59 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่า 28.93±1.5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการเกิดปะการังฟอกขาวของหน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ซึ่งแนวโน้มจะไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาวในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า (มกราคม-มีนาคม 2565) อย่างไรก็ตาม ศวบต. จะดำเนินการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการต่อไป

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51