ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

     ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ครอบคลุมชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 32 สถานี ปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้ำ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง ตะกอนแขวนลอยในน้ำ ออกซิเจนละลายน้ำ ปริมาณสารอาหาร (ไนไตร์ท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ   ผลการติดตามตรวจสอบฯ ประจำปี 2565 ในฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม 2564) พบว่า สถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (จังหวัดสมุทรสาคร ถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยรวมมีสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในสถานะดี รองลงมาเป็นสถานะพอใช้ ซึ่งพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ สถานีปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากพบสถานะคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรมมาก รองลงมา คือ สถานีห่างจากปากแม่น้ำท่าจีน 3 กม. สถานีชายฝั่งทะเลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร สถานีปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และสถานีชายฝั่งทะเลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพบสถานะคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม ปัจจัยที่ทำให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรมนี้มาจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ และปริมาณสารอาหารบางชนิด

ดาวน์โหลด

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชาย
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 150