ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
                       ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อทรัพยากรปะการัง โดยเก็บกู้ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Temperature data logger) แนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังนี้ โดยรวมช่วงระหว่างวันที่ 18 เมษายน- 1 มิถุนายน 2565 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณแนวปะการัง เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 28.159-32.497 องศาเซลเซียส จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลงช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 แต่จากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว   ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล ซึ่ง ศวบต. จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 38