ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจขยะปากแม่น้ำท่าจีน แม่กลอง และบางตะบูน เดือนกรกฎาคม 2565

ศวบต. สำรวจขยะปากแม่น้ำท่าจีน แม่กลอง และบางตะบูน เดือนกรกฎาคม 2565

        วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการสำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำ โดยใช้อวนกางกั้นขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 2 เมตร เก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และคัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนักขยะแต่ละคาบ และบันทึกผล ตามวิธีของ AMETEC PROTOCOL (APEC Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC)) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ United Nations Environment Programme; Intergovernmental Oceanographic Commission (UNEP/IOC) และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทะเลตามแบบฟอร์ม International Coastal Cleanup (ICC) พบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำ โดยปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร รวบรวมขยะไหลออกได้ 171  ชิ้น ( 2,278 กรัม) ขยะไหลเข้า 86 ชิ้น (1,114.8 กรัม) ปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม รวบรวมขยะไหลออกได้ 127 ชิ้น (1,443.8 กรัม) ขยะไหลเข้า 36 ชิ้น (338.4 กรัม) และปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี รวบรวมขยะไหลออกได้ 65 ชิ้น (751.6 กรัม) ขยะไหลเข้า 72 ชิ้น (740.1 กรัม) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะนำไปวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าและออกต่อวัน ต่อไป