ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล

ศวบต. ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล

     วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง Data Temperature Logger ที่ระดับความลึก 1 เมตร จากผิวหน้าน้ำทะเล เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ปากแม่น้ำบางตะบูน และปากแม่น้ำบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก Data Temperature Logger ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 21 กรกฎาคม 2565 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าอยู่ระหว่าง 26.734-35.810 °C จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 แต่จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2565 ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล ทั้งนี้ จะติดตามผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลต่อไป