ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศวบต. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

     วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565 ให้แก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งตำบลโคกขาม ตำบลบ้านบ่อ ตำบลกาหลง และตำบลนาโคก รวม 10 คน โดยมีนายเวชยันต์ รักประเทศ ประธานเครือข่ายชุมชน เป็นประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่ ศวบต. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติขั้นตอน วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล การใช้อุปกรณ์ และวิธีการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างบูรณาการ