ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. จัดนิทรรศการและให้ความรู้ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร

ศวบต. จัดนิทรรศการและให้ความรู้ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร

     วันที่ 18  สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) จัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายาก ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี และขยะไมโครพลาสติก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในหัวข้อ "มหัศจรรย์อ่าวตัว ก" เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และตระหนักถึงคุณค่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเองและท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร