ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. จัดนิทรรศการและให้ความรู้ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ศวบต. จัดนิทรรศการและให้ความรู้ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


   วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากและภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจําปี 2565 โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน มีส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียน เป็นผู้เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อตนเองและท้องถิ่น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร