ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการ ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการ ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง
     - สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย 
     - ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก 
     - มหันตภัยขยะทะเล 
     - แมงกะพรุน มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลไทย 

     เนื่องในการจัดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป