ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศและความหลากหลาย

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศและความหลากหลาย

ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศและความหลากหลาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น บริเวณชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง บริเวณชายฝั่งคลองโคน บริเวณหาดเจ้าสำราญ หาดชะอำ และหาดค่ายนเรศวร พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์  ผลการสำรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ความเค็ม 27.18 psu อุณหภูมิน้ำ 26.7 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.98 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.63 mg/L ผลการสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนทั้งหมด จำนวน 6 ชนิด โดยเป็นแมงกะพรุนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจำนวน 1 ชนิด คือ Chrysaora sp. หรือแมงกะพรุนไฟ ที่สถานีหาดค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี และพบแมงกะพรุนอื่นๆ อีกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ 
- Zygocanna sp. พบบริเวณปากแม่น้ำปากปะกง ชายฝั่งคลองโคน หาดชะอำ และหาดค่ายนเรศวร
- Phyllorhiza punctata พบบริเวณชายฝั่งคลองโคน และหาดชะอำ
- Rhopilema hispidum พบบริเวณหาดชะอำ และหาดค่ายนเรศวร
- Acromitus flagellates พบบริเวณหาดชะอำ
- Lobonemoides robustus พบบริเวณหาดชะอำ และหาดค่ายนเรศวร