ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เยาวชน และสื่อมวลชน ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาณจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  มาเป็นประธานในพิธี