ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจประเมิน แนวทาง วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ปูแสม

สำรวจประเมิน แนวทาง วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ปูแสม

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการสำรวจประเมินเพื่อหาแนวทางวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการดำเนินงานด้านการเพาะพันธุ์ และอนุรักษ์ปูแสม ณ ธนาคารปูแสม วัดคงคาราม หมู่ที่ 2 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ศวทบ. ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยหารือร่วมกับผู้ใหญ่มะลิ เทพรักษา (เครือข่าย ทช.) ถึงขั้นตอน วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมสำหรับอนุบาลลูกปูแสม ซึ่งปัจจุบันใช้วัสดุประเภทโฟมให้ลูกปูอาศัยและหลบภัยจากศัตรู ทั้งนี้จะร่วมกันทดลองใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ขอนไม้เจาะรู หรือกาบมะพร้าวฯลฯ เพื่อสามารถนำมาใช้ทดแทนวัสดุประเภทโฟม ทั้งนี้ ศวทบ. ได้ประสานกับ สบทช ๒ เพื่อดำเนินการร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ปูแสมต่อไป