ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล จาก temperature data logger ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ข้อมูลระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2560 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าอยู่ระหว่าง 27.06 - 31.13 °C (เฉลี่ยเท่ากับ 28.59±0.68 °C)