ข่าวประชาสัมพันธ์

“ โครงการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ครั้งที่ 1/2561

“ โครงการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ครั้งที่ 1/2561

 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม “ โครงการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ครั้งที่ 1/2561 ตามกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่นักเรียน และครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) จำนวน 43 คน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในการจัดฝึกอบรมมีการบรรยายเรื่องชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การสำรวจพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน การฝึกปฏิบัติการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ป่าชายเลน แบบอัดแห้ง (Herbarium) และการเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น การจัดทำใบงานที่ 1-9 เพื่อนำข้อมูลในใบงานลงฐานข้อมูลต่อไป